RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Titular: L'arrosseria del Convent S.L.
  • NIF: B96302971
  • Inscrita en el registre mercantil de Menorca, tom 87, llibre 0, secció , foli 11, full IM-4189, inscripció 2.
  • Adreça: Cl. Sant Llorenç, 65; 07712; Sant Climent (Mahón-Maó), Menorca, Balears – Espanya.
  • Correu electrònic: contacto@grahamepearce.es
  • Lloc Web: https://grahamepearce.es

L'arrosseria del Convent S.L. com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l' informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d' índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D' OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon,
No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s' utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l' apartat corresponent de la web:
1. Formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l'Usuari;
2. Altres finalitats:
Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
Realització d'anàlisis de perfils i d'usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies);
Xarxes socials: a l' apartat corresponent s' especifica l' ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de L'arrosseria del Convent , incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els quals els menors formen part. Tanmateix, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l' exercici dels drets d' aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l' ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte «Baixa» en el mail ressenyat.

D'acord amb la LSSICE, L'Arrosseria del Convent no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

L' oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana, sense que en cap cas la retirada d' aquest consentiment condicioni l' execució del contracte de subscripció.

No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l' existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els seus drets de forma correcta, haurem de conservar degudament bloquejats les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

L'arrosseria del Convent S.L. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.
La informació que ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de l'Arrosseria del Convent S.L. , contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l' entitat es troba regulat mitjançant un contracte d' encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant l'Arrosseria del Convent S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a , indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS «, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
• Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
• Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s'hi cessi.
• Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d' acord amb l' estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d' integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb el web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, comporta l' acceptació al tractament d' aquestes dades, a fi de ser segmentades o categoritzades per tal d' aplicar-les a l' activitat relacionada amb la gestió d' administració general, informació, comercialització d'espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic els serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l' elaboració d' aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc.

L'usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització d'aquesta informació genèrica per a tasques d'elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l'apartat anterior.

XARXES SOCIALS

L'informem que L'Arrosseria del Convent S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de l'Arrosseria del Convent S.L. es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d' accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l' usuari.

L' Arrosseria del Convent S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d' administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d' activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general siguin quins siguin els continguts que l'Arrosseria del Convent S.L. consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent i industrial.
Així mateix, l'Arrosseria del Convent S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Ud. remet informació personal a través de la xarxa social, l' Arrosseria del Convent S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l' usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Arrosseria del Convent S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a l' Arrosseria del Convent S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l' exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l' Arrosseria del Convent S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Balears.

Amb caràcter general les relacions entre l' Arrosseria del Convent S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Balears.

PAGA ONLINE DE
MANERA SEGURA

Paga les teves compres amb total confiança amb targeta de crèdit/dèbit, transferència bancària o PayPal.

TRANSPORT
DE CONFIANÇA

Realitza les teves compres i te les enviarem a casa amb un packaging i un transport segur.

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

Tenim un equip a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte o problema amb la teva comanda.

Estarem encantats d'escoltar-te

ENCUÉNTRANOS

Disposeu de diverses formes de contacte per poder traslladar-vos els vostres dubtes i preguntes sobre els nostres productes.

Tens alguna pregunta?

CERVESERIA

GRAHAMEPEARCE – C/ de Sant Llorenç, 61 – 07712 Sant Climent – Menorca

971 15 60 42

COMANDES@GRAHAMEPEARCE.ES

Copyright 2022 © Fet per LINKTELSERVICES